ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2”


                ตามที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนทำวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่

ภูมิภาค

วันที่จัดโครงการ

สถานที่

URL สำหรับลงทะเบียน

1

ภาคกลาง

10-11 เม.ย. 2561

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

goo.gl/Ad4TJB

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23-24 เม.ย. 2561

ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น

goo.gl/TEsG2S

3

ภาคเหนือ

1-2 พ.ค. 2561

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

goo.gl/CwLNdJ

4

ภาคใต้

8-9 พ.ค. 2561

ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

goo.gl/AWN8Y3

 

                ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังตาราง ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180112163049.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 12/01/2561

Read More