ทุนการศึกษาและวิจัยประเทศแคนาดา The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program


               ด้วย Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนาดา มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซียนรวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา โดยทุนดังกล่าวเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยผ่านช่องทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาแคนาดา ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน ประกอบด้วยค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการวิจัย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

                ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทุนการศึกษาและวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีจ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาพิจารณาประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจจะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่สถาบันต้นสังกัดมีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการสมัครร่วมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิจวรรณ ศรีวิบูลย์ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

โทร. 0 2646 4332 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nitchawan.sriviboone@international.gc.ca

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180117111531.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 17/01/2561

Read More