ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ)


                วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ) เป็นวารสารวิชาการที่รวบรวมผลงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Google Scholar และ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ทุกบทความมีการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ใน SSSTJ โดยวารสารกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ประกอบด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ความยาวตั้งแต่ 10 – 15 หน้ากระดาษ  A4 สามารถดาวโหลดคู่มือผู้เขียนและแบบฟอร์มบทความได้ที่

                www.ssstj.sci.ssru.ac.th/Home/CallForPapers

โดยเสนอบทความผ่านระบบ

                www.ssstj.sci.ssru.ac.th/Submission

และสอบถามรายละเอียดได้จาก นางธีริศรา แสงมั่ง  โทร 0 2160 1143 – 45 ต่อ 16 หรือ 08 0668 5553

Email: teerisara.sa@ssru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180118102032.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 18/01/2561

Read More