ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของอาจารย์ในสังกัด


ดาวน์โหลดประกาศ (pdf<<<<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2561

Read More