การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2561

Read More