แจ้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

แจ้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160510171512.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 10/05/2559