สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560


คณาจารย์นำนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

นำเสนอ Poster presentation 3 เรื่อง

1. หัวข้อเรื่อง การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดือนหายใจในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานของ ชนชิต พลูชารี, วีระพล อินตู้, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว, รัตติกาล ชัยเรศ, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และรุ่งกานต์ อินทวงศ์

 

2. หัวข้อเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไร่อ้อย บ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ผลงานของ วิจิตรา สุดใหญ่, อภิสิทธิ์ สมศรี, อรยา ดาดวง, ปรัชญาภรณ์ ผักบัวแก้ว และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์

 

3. หัวข้อเรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากสาบเสือต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน

ผลงานของ จันจิรา สีดารมย์, ดวงดาว แสงแก้ว, วลัยพรรณ ทวีศิลป์, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, อรทัย ปานเพชร และมธุรส ชลามาตย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2/02/2561