สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018)

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018)


คณาจารย์สาขาวิชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018)

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

 

นำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

 

เรื่อง ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย นิตยา ปัดถาวะโร, วาสนา มณีวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, วิจัย พัวรุ้งโรจน์ และปาริชาติ แสงระชัฏ

 

เรื่อง มุมภาษาอังกฤษอารมณ์ดี Happiness English Language Corner

โดย นริศ บ่อบัวเงิน, Kevan R. Dodd, สุชาดา พรหมโคตร, วิจัย พัวรุ้งโรจน์ และปาริชาติ แสงระชัฏ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 5/02/2561