bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
# ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 16/02/2561
# การประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 7/02/2561
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018) 5/02/2561
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 5/02/2561
# สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560 2/02/2561
# สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560 1/02/2561
# เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ณ ดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 31/01/2561
# สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 31/01/2561
# สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 30/01/2561
# ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิเดช ไทยอาษานักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 29/01/2561
# กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส์”และกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 23/01/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/01/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 19/01/2561
# การประชุมคณะกรรมการติดตามแบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตและแบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 16/01/2561
# การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 15/01/2561
# งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงเย็น) 5/01/2561
# งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงเช้า) 5/01/2561
# อบรมเชิงปฏิบัติการ ESPReL Checklist 28/12/2560
# อบรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแกน 28/12/2560
# อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21/12/2560
# การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 18/12/2560
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560 18/12/2560
# ประกาศคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ รอบที่ 1 12/12/2560
# กำหนดการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7/12/2560
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้การคิดวิเคราะห์รอบที่ 1 30/11/2560
# ปฏิทินการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประจำเดือนธันวาคม 28/11/2560
# กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 16/11/2560
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา 2560 22/09/2560
# แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/09/2560
# ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/07/2560
more