ข่าวทั่วไป

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
# ประเมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/09/2561
# FOOD AND NUTRITION FAIR พบกับร้านค้าอาหารมากมายทุกวัน และตลาดนัดอาหารทุกวันพุธ 18/09/2561
# วัสดุฝึก-กศ.พ.-1-61 9/09/2561
# วัสดุฝึก-บ.กศ.1-61 9/09/2561
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานตลาดนัดวิชาการ(Open House) ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 7/09/2561
# การประชุม เรื่อง การจัดงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4/09/2561
# การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร และการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30/08/2561
# ประชุม เรื่อง พัฒนาเค้าโครงร่างวิจัยในการเขียนของบประมาณในการวิจัยประจำปี 2562 และ 2563 แบบโครงการบูรณาการ 24/08/2561
# การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561 9/08/2561
# โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3/08/2561
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถวายเทียนพรรษา 26/07/2561
# ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 26/07/2561
# พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 26/07/2561
# การประชุม รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการตรวจประเมินระดับ "ผ่าน" ครบ 5 ปี 19/07/2561
# การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/07/2561
# โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 13/07/2561
# การประชุม ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประจำปี 2562 29/06/2561
# ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 27/06/2561
# การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย 13/06/2561
# ประชุมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/06/2561
# การประชุม เรื่อง ระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม อำเภอกระดึง จังหวัดเลย 30/05/2561
# การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เรื่อง การจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” 24/05/2561
# โครงการ หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 18/05/2561
# ขอข้อมูลเพื่อจัดทำปฏิบัติภารกิจ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๑ 7/05/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 27/04/2561
# ประกาศคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ รอบที่ 1 12/12/2560
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้การคิดวิเคราะห์รอบที่ 1 30/11/2560
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชน หมู่บ้านหนองโสน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 23/04/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถักตะกร้าจากพลาสติกเหลือใช้ ให้ประชาชนบ้านโพนไทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 23/04/2561
# งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 11/04/2561
more