ข่าวประกาศสำคัญ

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
# ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561 21/09/2561
# Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/09/2561
# การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4/09/2561
# แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (PDF) 3/09/2561
# แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3/09/2561
# สรุปจำนวนทุนวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 29/08/2561
# การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 28/08/2561
# งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 22/08/2561
# พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 26/07/2561
# โครงการจัดอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 19/07/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 10/07/2561
# การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับสมบูรณ์) 6/07/2561
# ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งทางไปรษณีย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# รายการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education แก่ครูในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดเลย 29/06/2561
# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/06/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STAFF ผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/06/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 23/05/2561
# โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณแบบบูรณาการ ปี 2562 และ ปี 2563” 21/05/2561
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561 17/05/2561
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 11/05/2561
# การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 23/04/2561
# เกณฑ์การตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 19/04/2561
# ประกาศและกำหนดการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 11/04/2561
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนการศึกษา 2/2560 5/04/2561
# การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 29/03/2561
# ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 27/03/2561
# การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 26/02/2561
more