bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 10/07/2561
# การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับสมบูรณ์) 6/07/2561
# ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งทางไปรษณีย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# รายการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education แก่ครูในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดเลย 29/06/2561
# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/06/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STAFF ผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/06/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 23/05/2561
# โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณแบบบูรณาการ ปี 2562 และ ปี 2563” 21/05/2561
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561 17/05/2561
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 11/05/2561
# การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 23/04/2561
# เกณฑ์การตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 19/04/2561
# ประกาศและกำหนดการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 11/04/2561
# กำหนดการ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนการศึกษา 2/2560 5/04/2561
# การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 29/03/2561
# ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 27/03/2561
# การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 26/02/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 26/02/2561
# กำหนดการการแต่งกายของนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/02/2561
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา (Mathematical Model) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 19/02/2561
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 19/02/2561
# แผนที่และแผนผัง งานค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18/02/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 17/02/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/02/2561
# กำหนดการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7/12/2560
# การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ 20/03/2560
# การประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 6/10/2559
more