bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
# ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ 9/04/2561
# ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 30/03/2561
# ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561 26/03/2561
# ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 22/03/2561
# ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 20/03/2561
# ประกาศทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/02/2561
# ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 20/02/2561
# แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 14/02/2561
# ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของอาจารย์ในสังกัด 30/01/2561
# ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ) 18/01/2561
# การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 18/01/2561
# ทุนการศึกษาและวิจัยประเทศแคนาดา The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program 17/01/2561
# ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล 17/01/2561
# ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” 12/01/2561
# ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) 9/01/2561
# ประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 5/01/2561
# ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 29/12/2560
# การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 29/12/2560
# เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference) 26/12/2560
# การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8/12/2560
# ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ.2561 7/12/2560
# การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 23/11/2560
# ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 21/11/2560
# ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 16/11/2560
# ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560 8/11/2560
# ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ 8/11/2560
# ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ “การพัฒนาดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 4.0” 8/11/2560
# การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 8/11/2560
# ด่วน! ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 1/11/2560
# ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับทุนภายใต้ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/10/2560
more