คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา


อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.วรายศ หล้าหา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ยรรยงค์ พานเพ็ง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร