คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เลย

ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี์
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ศูนย์ขอนแก่น

อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยดุลดนัย วันธงชัย
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  

อาจารย์ธนกรณ์ สายปัญญา
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์คมยุทธ ไชยวงษ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร