คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเคมี

คณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

คณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย