ผู้บริหาร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณบดี

อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
 

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์