โครงการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครระหว่างว

Read more

ประกาศผลสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณและผลสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศผลสอบวัดทักษะก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more

แบบลงทะเบียนการสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสอบวัดทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2

โดยนักศึกษาที่ทำการส

Read more

ประกาศ (เพิ่มเติม) ผลสอบวัดทักษะทางการคิดวิเคราะห์และผลสอบทักษะทางดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบทักษะทางก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และสอบวัดทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ม

Read more