ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเ

Read more

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดการแลกเปลี่ยนเ

Read more

ประกาศผลสอบวัดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบวัดความรู

Read more