สรุปจำนวนทุนวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2018

Read more

แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร 2018

Read more